Javascript:Array 操作

push()

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Kiwi");

indexOf()


返回某個指定的字串值在字符串中首次出現的位置。
對大小寫敏感
檢索的字串值沒有出現,則返回-1。

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var a = fruits.indexOf("Apple");//輸出 2

splice()


從數組中添加/刪除項目,然後返回被刪除的項目。
arrayObject.splice(index, howmany, item1,…..,itemX)

参数 描述
index 必需。整数,规定添加/删除项目的位置,使用负数可从数组结尾处规定位置。
howmany 必需。要删除的项目数量。如果设置为 0,则不会删除项目。
item1, …, itemX 可选。向数组添加的新项目。

本例中我們將刪除位於 index 2 的元素,並添加一個新元素來替代被刪除的元素:

var arr = new Array(6);
arr[0] = "George";
arr[1] = "John";
arr[2] = "Thomas";
arr[3] = "James";
arr[4] = "Adrew";
arr[5] = "Martin";
arr.splice(2, 1, "William");

輸出:
George,John,Thomas,James,Adrew,Martin
George,John,William,James,Adrew,Martin

本篇發表於 Javascript。將永久鏈結加入書籤。

回應已關閉。